دومـیـن رویـداد DDDTalks ایـران در چـنـد نـمـا

32
دومـیـن رویـداد DDDTalks ایـران در تـاریـخ ۲۳ آبـان ۱۳۹۸ بـا شـرکـت حدود ۳۰۰ نـفـر از علـاقـه مـنـدان بـه مـبـاحث Domain-Driven Design و بـا هـمـکـاری شـرکـتـهـمـکـاران سـیـسـتـمـو در مـحل پردیـس سـیـنـمـایـی مـلـت بـرگزار گردیـد.سـخنـرانـان رویـداد بـه تـرتـیـب:۱- علـیـرضـا رحمـانـی خلـیـلـی ۲- روح الـلـه دلـپاک ۳- مـحمـد یـگانـه فـر ۴- مـسـعود بـهـرامـی ۵- هـادی احمـدی

آخریـن ویـدیـوهـا

طرز تـهـیـه رب گوجه

3 دقـیـقـه پیـش

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

13 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

13 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

13 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

13 دقـیـقـه پیـش

Monster trencher...

13 دقـیـقـه پیـش

امـوزش خریـد ps4 xbox1_360ps3

13 دقـیـقـه پیـش

لـبـاس هـا ۶

14 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 41

14 دقـیـقـه پیـش

پرواز کـن

14 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 40

14 دقـیـقـه پیـش

وحیـد امـن پور

14 دقـیـقـه پیـش