بـنـدر سـیـراف

18
سـیـراف شـهـری بـاسـتـانـی در اسـتـان بـوشـهـر اسـت کـه از مـنـاطق دیـدنـی و تـاریـخی ایـن اسـتـان مـحسـوب مـی شـود. از قـدیـمـی تـریـن بـنـادر ایـران کـه از پررونـق تـریـن بـنـادر ایـران مـحسـوب شـده اسـت و روابـط تـجاری بـسـیـاری بـا آفـریـقـا،اروپا و آسـیـا داشـتـه اسـت. هـمـچـنـیـن از مـهـم تـریـن بـنـادر ایـران و خاورمـیـانـه بـوده اسـت بـه طوریـکـه اقـوام مـختـلـفـی هـمـچـون رومـی هـا، یـونـانـی هـا و چـیـنـی هـا در گذشـتـه در ایـن بـنـدر زنـدگی مـی کـردنـد. ایـن بـنـدر بـه بـنـدر طاهـری نـیـز شـنـاختـه مـی شـو

آخریـن ویـدیـوهـا

طرز تـهـیـه رب گوجه

1 دقـیـقـه قـبـل

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

10 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

11 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

11 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

11 دقـیـقـه پیـش

Monster trencher...

11 دقـیـقـه پیـش

امـوزش خریـد ps4 xbox1_360ps3

11 دقـیـقـه پیـش

لـبـاس هـا ۶

12 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 41

12 دقـیـقـه پیـش

پرواز کـن

12 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 40

12 دقـیـقـه پیـش

وحیـد امـن پور

12 دقـیـقـه پیـش