انـیـمـیـشـن آنـشـرلـی بـا مـوهـای قـرمـز قـسـمـت 31 دوبـلـه فـارسـی

7
آن شـرلـی یـک دختـربـچـه ۱۱ سـالـه، کـه پا بـه گریـن گیـبـلـز مـی گزارد. مـاریـلـا و مـتـیـو کـاتـبـرت، خواهـر و بـرادری مـزرعه دار هـسـتـنـد و صـاحب گریـن گیـبـلـز مـحسـوب مـی شـونـد. آنـهـا تـصـمـیـم مـی گیـرنـد سـرپرسـتـی پسـربـچـه ۱۰-۱۱ سـالـه ای را بـه عهـده بـگیـرنـد امـا کـسـی کـه مـسئولـیـت داشـتـه یـتـیـم مـورد نـظر را از یـتـیـم خانـه بـه

آخریـن ویـدیـوهـا

مـافـیـن مـوزی

1 دقـیـقـه قـبـل

طرز تـهـیـه مـیـوه خشـک

1 دقـیـقـه قـبـل

جراحی آرتـروز گردن

2 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

3 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

3 دقـیـقـه پیـش

چـیـکـو

17 دقـیـقـه پیـش