انـیـمـیـشـن آنـشـرلـی بـا مـوهـای قـرمـز قـسـمـت 34 دوبـلـه فـارسـی

8
آن شـرلـی یـک دختـربـچـه ۱۱ سـالـه، کـه پا بـه گریـن گیـبـلـز مـی گزارد. مـاریـلـا و مـتـیـو کـاتـبـرت، خواهـر و بـرادری مـزرعه دار هـسـتـنـد و صـاحب گریـن گیـبـلـز مـحسـوب مـی شـونـد. آنـهـا تـصـمـیـم مـی گیـرنـد سـرپرسـتـی پسـربـچـه ۱۰-۱۱ سـالـه ای را بـه عهـده بـگیـرنـد امـا کـسـی کـه مـسئولـیـت داشـتـه یـتـیـم مـورد نـظر را از یـتـیـم

آخریـن ویـدیـوهـا

یـک مـحسـن عزیـز...

48 ثانـیـه پیـش

مـافـیـن مـوزی

3 دقـیـقـه پیـش