ایـا مـیـدانـیـد روز جهـانـی مـادر از کـجا اومـده؟ ایـن ویـدیـو رو تـمـاشـا کـنـیـد تـا مـتـوجه بـشـد

9
سـعی کـردم جوری تـرجمـه کـنـم تـا راحت تـر مـطلـب رو مـتـوجه بـشـیـد امـیـدوارم خوشـتـون بـیـاد بـا لـایـک هـاتـون و دنـبـال کـردن کـانـال از مـا حمـایـت کـنـیـد،ایـن ویـدیـو مـنـاسـب بـرای مـهـارت لـیـسـنـیـگ و مـکـالـمـه و درک مـطلـب اسـت

آخریـن ویـدیـوهـا

یـک مـحسـن عزیـز...

1 دقـیـقـه قـبـل

مـافـیـن مـوزی

4 دقـیـقـه پیـش