#شـیـمـی یـازدهـم#قـانـون هـس هـس هـس

7
دوسـتـان سـلـام در ایـن فـیـلـم بـا حل کـردن سـه سـطح سـاده ،مـتـوسـط وسـخت پرسـش از قـانـون هـس کـه مـربـوط بـه ازمـون سـراسـری هـسـت بـه طور دقـیـق قـانـون هـس را بـه شـمـا آمـوزش مـیـدهـم هـر کـس ایـن فـیـلـم را خوب یـاد بـگیـرد صـدرصـد هـر سـوالـی از قـانـون هـس بـدهـنـد حل خواهـد کـرد بـا مـن بـنـویـسـیـد ولـطفـففـففـففـففـففـففـا دنـبـال کـنـنـده کـانـال بـاشـششـششـششـشـیـییـییـییـییـییـییـیـد عزیـزان مـنـننـننـننـننـننـننـننـننـنن

آخریـن ویـدیـوهـا

مـافـیـن مـوزی

1 دقـیـقـه قـبـل

طرز تـهـیـه مـیـوه خشـک

1 دقـیـقـه قـبـل

جراحی آرتـروز گردن

2 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

3 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

3 دقـیـقـه پیـش

چـیـکـو

17 دقـیـقـه پیـش