عمـل جراحی دیـسـک گردن و درد شـدیـد دسـت

14
دسـت درد شـدیـد و ضـعف ان بـه دنـبـال بـیـرون زدگی دیـسـک گردن در خانـم جوان کـه بـه خوبـی و بـا اپرو خلـفـی عمـل شـدنـد بـه کـمـک مـیـکـروسـکـوپ دیـسـک کـتـمـلـا خارج شـده و ریـشـه عصـبـی ازاد گردیـد

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

2 روز پیـش

EA SPORTS UFC

2 روز پیـش