دانـلـود سـریـال پانـدای کـونـگ فـو کـار قـسـمـت ۱۳ فـصـل ۱ بـا دوبـلـه فـارسـی

6
ایـن انـیـمـیـشـن سـریـالـی روایـتـگر مـاجراهـای زنـدگی پو (پانـدای کـونـگفـو کـار) در هـنـگام تـمـریـن ، حفـاظت ، جنـگیـدن ، آمـوزش دادن ، آمـوزش دیـدن و مـی بـاشـد. تـا جایـی کـه او بـه عنـوان فـرمـانـده سـرزمـیـن صـلـح بـرگزیـده مـی شـود . حال او در خانـه ای بـه هـمـراه پنـج جنـگجوی آتـشـیـن زنـدگی مـی کـنـد و وظایـفـی جدیـدی دارد، وظایـفـی کـه بـا بـرگزیـده شـدن او بـه عنـوان جنـگجوی اژدهـا بـه او واگذار شـده اسـت..لـطفـا بـا دنـبـال کـردن مـا از مـا حمـایـت کـنـیـد..مـمـنـون⁦️⁩⁦️⁩

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

2 روز پیـش

EA SPORTS UFC

2 روز پیـش