سـایـت تـخصـصـی غذاهـای رژیـمـیMahdiTaherian.com

6
سـایـت تـخصـصـی رژیـم غذایـیMahdiTaherian.com(آمـوزش بـدنـسـازی زیـر نـظر مـهـدی طاهـریـان)/ رشـتـه تـحصـیـلـی تـغذیـه ورزشـی،مـدل بـیـن الـمـلـلـیـتـغذیـه و تـمـریـن بـا هـدف مـدلـیـنـگ/ (تـنـظیـم بـرنـامـه،آمـوزش خصـوصـی،آمـوزش نـیـمـه خصـوصـی و خصـوصـی)شـمـاره تـمـاس09337202420 وب سـایـت مـرکـزbeefit.irسـایـت تـخصـصـی فـیـتـنـس:MahdiTaherian.com کـانـال تـلـگرامbeefitness@ ایـنـسـتـاگرام:beefit.ir@

آخریـن ویـدیـوهـا

مـافـیـن مـوزی

2 دقـیـقـه پیـش

جراحی آرتـروز گردن

3 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

چـیـکـو

18 دقـیـقـه پیـش