در اقـتـصـاد دیـجیـتـال وضـع مـا بـسـیـار خوب اسـت

7
در اقـتـصـاد دیـجیـتـال وضـع مـا بـسـیـار خوب اسـت، زیـرا در دولـت مـتـنـاظری بـرای ایـن اقـتـصـاد نـداشـتـیـم کـه بـخواهـد در آن دخالـت کـنـد.گفـتـگوی ویـژه خبـری شـبـکـه دو سـیـمـا بـا رئیـس مـرکـز مـلـی فـضـای مـجازی دکـتـر سـیـد ابـوالـحسـن فـیـروزآبـادی دربـاره شـبـکـه مـلـی اطلـاعات#مـرکـز_مـلـی_فـضـای_مـجازی #سـیـد_ابـوالـحسـن_فـیـروزآبـادی #فـیـروز_ابـادی #فـیـروز_آبـادی #فـضـای_مـجازی #شـورای_عالـی_فـضـای_مـجازی

آخریـن ویـدیـوهـا

یـک مـحسـن عزیـز...

4 ثانـیـه پیـش

مـافـیـن مـوزی

3 دقـیـقـه پیـش

جراحی آرتـروز گردن

4 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

4 دقـیـقـه پیـش