افـتـخاری جدیـد از كارآفـرين جوان بـرتـر سـومين جشـنـواره انـديشـمـنـدان و دانـشـمـنـدان جوان

6
دسـتـگاه ميكرواسـپكتـروفـتـومـتـرکـه در صـنـایـع مـختـلـف کـاربـرد دارد و پیـش از ایـن جز اقـلـام تـحریـمـی مـحسـوب مـی شـد بـا تـلـاش مـهـنـدسـان دانـشـگاه حضـرت مـعصـومـه (س) قـم و دانـشـگاه الـزهـرا بـه تـولـیـد رسـیـده اسـت.سـرکـار خانـم دکـتـر مـریـم بـحریـنـی بـنـیـانـگذار و مـدیـرعامـل شـرکـت نـوآوران کـه در سـومـیـن جشـنـواره انـدیـشـمـنـدان و دانـشـمـنـدان جوان نـیـز بـعنـوان چـهـره شـاخص علـمـی و کـارآفـریـن جوان بـرتـر مـعرفـی ومـورد تـقـدیـر قـرار گرفـتـنـد، تـعریـف یـک نـرم افـزار جانـبـی بـا هـدف تـحلـیـل

آخریـن ویـدیـوهـا

یـک مـحسـن عزیـز...

15 ثانـیـه پیـش

مـافـیـن مـوزی

3 دقـیـقـه پیـش

جراحی آرتـروز گردن

4 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

4 دقـیـقـه پیـش