تـریـلـر پنـجم فـیـلـم روز مـرگت مـبـارک 2 - Happy Death Day 2U 2019

10
فـیـلـم روز مـرگت مـبـارک 2 - Happy Death Day 2U 2019 - داسـتـان قـسـمـت دوم ایـن فـیـلـم دو سـال بـعد از اتـفـاقـات قـسـمـت اول رخ مـی دهـد. در قـسـمـت دوم تـری گلـبـمـن بـار دیـگر دچـار مـشـکـل تـکـرار زمـان مـی شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه دوسـتـانـش نـیـز او را هـمـراهـی مـی کـنـنـد و لـوری اسـپنـگلـر کـه در قـسـمـت قـبـل قـاتـل او بـود نـیـز کـشـتـه شـده اسـت و

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

2 روز پیـش

EA SPORTS UFC

2 روز پیـش