كوير لـوت

6
كوير لـوت(چـالـه مـركزي) واقـع در اسـتـان كرمـان، تـوسـط نـاسـا بـا ركورد دار ٧٠ درجه سـانـتي گراد ،گرمـتـرين نـقـطه كره زمين شـنـاختـه شـده ، تـوي اين ويدئو سـعي كردم زيبـايي هـاي وصـف نـشـدني كرمـان رو بـه اشـتـراك بـزارم اميدوارم لـذت بـبـرين.

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل