صـحبـت هـای دکـتـر اکـبـر بـیـات دربـاره ی دیـد زیـبـا شـنـاسـی |قـسـمـت دوم

3
شـایـد بـرای شـمـا اتـفـاق افـتـاده بـاشـد کـه یـک شـخصـی را سـالـهـا نـدیـده ایـد و بـعد از مـدتـی کـه وی را در فـیـلـم یـا عکـس مـشـاهـده مـیـکـنـیـد مـتـوجه تـغیـیـرات او شـویـد و رونـد کـهـولـت سـن را در او مـتـوجه شـویـد.دکـتـر اکـبـر بـیـات یـکـی از بـهـتـریـن جراحان لـیـفـت عمـیـق صـورت در رابـطه بـا چـگونـگی رونـد کـهـولـت سـن صـحبـت مـیـکـنـد.خوشـحال مـیـشـیـم نـظرات خودرا بـرایـمـان بـنـویـسـیـد. جهـت اطلـاعات بـیـشـتـر مـیـتـوانـیـد بـه وبـسـایـت زیـر مـراجعه کـنـیـد. www.drakbarbayat.com 02122342864

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

12 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

12 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

12 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

12 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

12 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

12 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

12 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

12 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

12 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

12 دقـیـقـه پیـش