صـحبـت هـای دکـتـر اکـبـر بـیـات دربـاره ی دیـد زیـبـا شـنـاسـی |قـسـمـت دوم

49
شـایـد بـرای شـمـا اتـفـاق افـتـاده بـاشـد کـه یـک شـخصـی را سـالـهـا نـدیـده ایـد و بـعد از مـدتـی کـه وی را در فـیـلـم یـا عکـس مـشـاهـده مـیـکـنـیـد مـتـوجه تـغیـیـرات او شـویـد و رونـد کـهـولـت سـن را در او مـتـوجه شـویـد.دکـتـر اکـبـر بـیـات یـکـی از بـهـتـریـن جراحان لـیـفـت عمـیـق صـورت در رابـطه بـا چـگونـگی رونـد کـهـولـت سـن صـحبـت مـیـکـنـد.خوشـحال مـیـشـیـم نـظرات خودرا بـرایـمـان بـنـویـسـیـد. جهـت اطلـاعات بـیـشـتـر مـیـتـوانـیـد بـه وبـسـایـت زیـر مـراجعه کـنـیـد. www.drakbarbayat.com 02122342864

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

24 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

24 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

24 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

24 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

25 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

25 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

25 دقـیـقـه پیـش