زگیـل تـنـاسـلـی - تـیـم تـحقـیـقـاتـی رازی

48
❌هـشـدار❌قـابـل تـوجه افـرادی کـه بـرای درمـان زگیـل تـنـاسـلـی بـه پزشـک مـراجعه مـیـکـنـن و کـرایـو لـیـزر انـجام مـیـدن.....هـمـانـطور کـه در تـصـویـر مـشـاهـده مـیـکـنـیـد زگیـل بـه رگ هـای خونـی مـتـصـل هـسـت و بـا لـیـزر و کـرایـتـراپی فـقـط زائده از روی پوسـت پاک مـیـشـه و دوبـاره رشـد مـیـکـنـه. راه درمـان پیـش مـاسـت پس دسـت دسـت نـکـنـیـد و زودتـر از شـر ایـن بـیـمـاری خلـاص شـیـد⁦.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

28 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

28 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

28 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

28 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

28 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

29 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

29 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

29 دقـیـقـه پیـش