زگیـل تـنـاسـلـی - تـیـم تـحقـیـقـاتـی رازی

4
❌هـشـدار❌قـابـل تـوجه افـرادی کـه بـرای درمـان زگیـل تـنـاسـلـی بـه پزشـک مـراجعه مـیـکـنـن و کـرایـو لـیـزر انـجام مـیـدن.....هـمـانـطور کـه در تـصـویـر مـشـاهـده مـیـکـنـیـد زگیـل بـه رگ هـای خونـی مـتـصـل هـسـت و بـا لـیـزر و کـرایـتـراپی فـقـط زائده از روی پوسـت پاک مـیـشـه و دوبـاره رشـد مـیـکـنـه. راه درمـان پیـش مـاسـت پس دسـت دسـت نـکـنـیـد و زودتـر از شـر ایـن بـیـمـاری خلـاص شـیـد⁦.

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

12 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

12 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

12 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

12 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

12 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

12 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

12 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

12 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

12 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

12 دقـیـقـه پیـش