بـیـمـاری پیـسـی اگر شـمـا یـا اطرافـیـانـتـان ایـن بـیـمـاری را داریـد بـبـیـنـیـد

7
پیـسـی ( ویـتـلـیـگو ) یك اختـلـال در سـیـسـتـم ایـمـنـی بـدن شـخص اسـتكرم هـا و پمـاد هـایـی كه اسـتـفـاده مـیـشـود جدا از عوارض درمـانـی بـرای شـمـا نـدارد !! جهـت مـشـاوره رایـگان و درمـان زیـر نـظر كادر درمـانـی فـردوسـی بـا مـا تـمـاس بـگیـریـد 09337297642

آخریـن ویـدیـوهـا

مـافـیـن مـوزی

2 دقـیـقـه پیـش

جراحی آرتـروز گردن

3 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

4 دقـیـقـه پیـش

چـیـکـو

18 دقـیـقـه پیـش