پرس زیـر سـیـنـه بـا هـالـتـر

24
تـیـم مـتـخصـصـیـن تـنـاسـب انـدام تـرازو | بـه کـامـل تـریـن آرشـیـو ویـدئوهـای آمـوزش حرکـات بـدنـسـازی خوش آمـدیـد | بـیـش از 400 ویـدئوی اختـصـاصـی تـوسـط تـیـم تـرازودر دو بـخش تـمـریـن در بـاشـگاه و تـمـریـن در مـنـزل تـهـیـه و تـدویـن شـده اسـت. | https://tarazoo.fit | شـبـکـه هـای اجتـمـاعی تـرازو: @tarazoo_fit | مـشـاوره رایـگان: 28424141-021

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

11 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

11 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

11 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

11 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

11 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

11 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

12 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

12 دقـیـقـه پیـش