افـراد درمـان شـده بيمـاري پيسي زير نـظر تيم فـردوسي

4
پيسي ( ويتـليگو ) يك اختـلـال در سيسـتـم ايمـني بـدن شـخص اسـتكرم هـا و پمـاد هـايي كه اسـتـفـاده ميشـود جدا از عوارض درمـاني بـراي شـمـا نـدارد !! جهـت مـشـاوره رايگان و درمـان زير نـظر كادر درمـاني فـردوسي بـا مـا تـمـاس بـگيريد 09337297642

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

11 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

11 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

11 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

11 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

11 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

11 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

11 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

11 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

11 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

11 دقـیـقـه پیـش