افـراد درمـان شـده بيمـاري پيسي زير نـظر تيم فـردوسي

18
پيسي ( ويتـليگو ) يك اختـلـال در سيسـتـم ايمـني بـدن شـخص اسـتكرم هـا و پمـاد هـايي كه اسـتـفـاده ميشـود جدا از عوارض درمـاني بـراي شـمـا نـدارد !! جهـت مـشـاوره رايگان و درمـان زير نـظر كادر درمـاني فـردوسي بـا مـا تـمـاس بـگيريد 09337297642

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

12 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

12 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

12 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

12 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

12 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

13 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

13 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

13 دقـیـقـه پیـش