یـادگیـری مـفـهـومـی_تـرکـیـبـی قـضـا و قـدر و قـدر بـا دو شـخصـیـت|حل تـسـت_دیـن و زنـدگی حرف آخر

24
بـرای یـادگیـری قـضـا و قـدر بـجای ایـن کـه 10صـفـحه کـتـاب و بـا کـلـی آیـه حفـظ کـنـی فـقـط کـافـی بـا دوتـا شـخصـیـت الـگویـی اسـتـاد یـوسـفـیـان پور آشـنـا بـشـی مـهـنـدس تـقـدیـری و اسـتـاد بـنـا قـضـایـیـمـشـاوره و تـهـیـه مـحصـولـات0216656662309120560256https://harfeakharpub.com

آخریـن ویـدیـوهـا

امــــــیـر جــان :

3 دقـیـقـه پیـش

ای جان هـاپوشـی

4 دقـیـقـه پیـش

سـوراخ کـردن گوش

4 دقـیـقـه پیـش

سـری آ ایـتـالـیـا

4 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ Kristen hanby

5 دقـیـقـه پیـش

بـه بـه بـه ایـن رجز

5 دقـیـقـه پیـش

شـور امـام حسـن

5 دقـیـقـه پیـش