نـحوه ی صـحیـح مـسـواک زدن

3
مـسـواک زدن دارای اصـول و قـواعدی اسـت حتـمـا بـایـد رعایـت شـود و از ابـتـدا بـه صـورت درسـت بـه کـودکـان هـم آمـوزش داده شـود

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

12 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

12 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

12 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

12 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

12 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

12 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

13 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

13 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

13 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

13 دقـیـقـه پیـش