نـحوه ی صـحیـح مـسـواک زدن

25
مـسـواک زدن دارای اصـول و قـواعدی اسـت حتـمـا بـایـد رعایـت شـود و از ابـتـدا بـه صـورت درسـت بـه کـودکـان هـم آمـوزش داده شـود

آخریـن ویـدیـوهـا

امــــــیـر جــان :

6 دقـیـقـه پیـش

ای جان هـاپوشـی

7 دقـیـقـه پیـش

سـوراخ کـردن گوش

7 دقـیـقـه پیـش

سـری آ ایـتـالـیـا

7 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ Kristen hanby

8 دقـیـقـه پیـش

بـه بـه بـه ایـن رجز

8 دقـیـقـه پیـش

شـور امـام حسـن

8 دقـیـقـه پیـش