هـواپیـمـای آمـریـکـایـی بـنـزیـن خود را بـر سـر کـودکـان یـک مـدرسـه خالـی کـرد

6
وقـتـی هـواپیـمـای امـریـکـایـی بـنـزیـن هـای خود را بـر سـر مـردم از جمـلـه کـودکـان یـک مـدرسـه خالـی مـی کـنـد. ایـن هـواپیـمـا کـه در حالـت اضـطراری قـرار گرفـتـه اقـدام بـه تـخلـیـه بـنـزیـن هـای مـوجود در بـاک و بـال هـای خود کـرده. ایـن اتـفـاق بـاعث شـده ۲۰ نـفـر از دانـش امـوزان دچـار مـشـکـل پوسـتـی شـونـد و بـه بـیـمـارسـتـان مـراجعه کـنـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل