آب لـولـه کـشـی نـیـسـت بـه مـنـبـع وصـلـه - افـتـتـاح عجیـب علـی لـاریـجانـی در سـیـسـتـان

7
علـی لـاریـجانـی بـه هـمـراه وزیـر نـیـرو و تـیـم رسـانـه ای و هـیأت هـمـراه، رفـتـه انـتـقـال آب لـولـه کـشـی بـه مـنـطقـه دشـتـیـاری سـیـسـتـان و بـلـوچـسـتـان را افـتـتـاح کـنـد کـه در هـمـان لـحظه یـکـی از مـردم مـحلـی مـی گویـد آقـای لـاریـجانـی ایـن آب لـولـه کـشـی نـیـسـت و بـه مـنـبـع وصـلـه

آخریـن ویـدیـوهـا

مـافـیـن مـوزی

1 دقـیـقـه قـبـل

طرز تـهـیـه مـیـوه خشـک

1 دقـیـقـه قـبـل

جراحی آرتـروز گردن

2 دقـیـقـه پیـش

دره نـیـشـه پاوه

2 دقـیـقـه پیـش

سـد داریـان پاوه

2 دقـیـقـه پیـش

چـیـکـو

16 دقـیـقـه پیـش