مـعرفـی ارگونـومـیـک ارگونـومـیـک Ergo K860 لـاجیـتـک

7
لـایـجیـتـک یـک کـیـبـورد ارگونـومـیـک مـوسـوم بـه Ergo K860 ارائه کـرده کـه از طراحی دو قـسـمـتـی و پد قـابـل تـنـظیـم بـرخوردار اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل