مـعرفـی ارگونـومـیـک ارگونـومـیـک Ergo K860 لـاجیـتـک

24
لـایـجیـتـک یـک کـیـبـورد ارگونـومـیـک مـوسـوم بـه Ergo K860 ارائه کـرده کـه از طراحی دو قـسـمـتـی و پد قـابـل تـنـظیـم بـرخوردار اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

مـژده تـابـسـتـانـی

1 دقـیـقـه قـبـل

فـیـلـیـمـو بـاکـس

1 دقـیـقـه قـبـل

عوارض مـاسـک نـزدن

3 دقـیـقـه پیـش

132 مـتـر تـوحیـد 4

3 دقـیـقـه پیـش

سـیـمـای بـارلـاس.

4 دقـیـقـه پیـش

درد خانـوم هـا

5 دقـیـقـه پیـش

غواصـی مـن

5 دقـیـقـه پیـش