دسـتـاورد آقـای وحیـد خاقـانـی زاده دانـشـجوی دوره ی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد

1
در دوره‌ی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد تـمـام مـبـاحث گفـتـه مـی‌شـد و فـقـط بـه گفـتـن عنـاویـن مـانـنـد بـیـشـتـر مـوسـسـات نـمـی‌پرداختـنـد. آقـای خاقـانـی زاده دانـشـجوی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد در ایـن دوره سـایـت خود را بـهـبـود دادنـد و بـه درآمـدزایـی رسـیـدنـد.https://hamyar.co/iron-willed/vahid-khaghanizadeh/

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

11 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

11 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

11 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

11 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

11 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

11 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

11 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

11 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

11 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

12 دقـیـقـه پیـش