دسـتـاورد آقـای وحیـد خاقـانـی زاده دانـشـجوی دوره ی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد

20
در دوره‌ی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد تـمـام مـبـاحث گفـتـه مـی‌شـد و فـقـط بـه گفـتـن عنـاویـن مـانـنـد بـیـشـتـر مـوسـسـات نـمـی‌پرداختـنـد. آقـای خاقـانـی زاده دانـشـجوی وبـمـسـتـران هـوشـمـنـد در ایـن دوره سـایـت خود را بـهـبـود دادنـد و بـه درآمـدزایـی رسـیـدنـد.https://hamyar.co/iron-willed/vahid-khaghanizadeh/

آخریـن ویـدیـوهـا

عجایـب هـای PUBG

1 دقـیـقـه قـبـل

آهـنـگ یـه چـیـزی بـگو

1 دقـیـقـه قـبـل

عجایـب هـایPUBG

1 دقـیـقـه قـبـل

ایـنـتـرو جدیـد کـانـل

1 دقـیـقـه قـبـل

Mincraft realistic

1 دقـیـقـه قـبـل

ایـزی مـحسـن

7 دقـیـقـه پیـش

رامـیـن جعفـرپور

10 دقـیـقـه پیـش

زنـدگی در جنـگل

10 دقـیـقـه پیـش