پرتـاب شـدن پسـربـچـه چـیـنـی بـه هـوا بـر اثر انـفـجار در چـاه فـاضـلـاب

4
یـک پسـربـچـه هـشـت سـالـه چـیـنـی بـر اثر انـفـجار گاز در چـاه فـاضـلـاب بـه هـوا پرتـاب شـد. او بـا کـمـک شـهـرونـدانـی کـه در اطراف بـودنـد بـه بـیـمـارسـتـان مـنـتـقـل شـد. علـت ایـن انـفـجار، بـازیـگوشـی کـودک و انـداختـن فـشـفـشـه بـه داخل چـاه فـاضـلـاب بـوده اسـت.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل