تـوصـیـهـهـای زاکـربـرگ در رابـطه بـا شـکـسـت و پیـروزی

21
زاکـربـرگ، مـدیـرعامـل و ایـده پرداز فـیـسـبـوک، مـی گویـد: شـمـا بـارهـا و بـارهـا شـکـسـت مـی خوریـد. فـقـط بـایـد یـاد بـگیـریـد و پیـشـرفـت کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

22 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

22 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

22 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

22 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

22 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

22 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

23 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

23 دقـیـقـه پیـش