تـوصـیـهـهـای زاکـربـرگ در رابـطه بـا شـکـسـت و پیـروزی

4
زاکـربـرگ، مـدیـرعامـل و ایـده پرداز فـیـسـبـوک، مـی گویـد: شـمـا بـارهـا و بـارهـا شـکـسـت مـی خوریـد. فـقـط بـایـد یـاد بـگیـریـد و پیـشـرفـت کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـخر مـشـعل رشـت

11 دقـیـقـه پیـش

○●♡کـویـیـن دف:]♡●○

11 دقـیـقـه پیـش

{|بـای|}

11 دقـیـقـه پیـش

شـروع MInecraft!!! part 1!!!

11 دقـیـقـه پیـش

شـعب هـایـپوکـسـی

12 دقـیـقـه پیـش

دوچـرخه بـرقـی جدیـد

12 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ - تـوپ

12 دقـیـقـه پیـش

لـگو مـامـورمـخفـی

12 دقـیـقـه پیـش

پت و مـت.آنـتـن.

12 دقـیـقـه پیـش

عشـقـم جان یـامـان

12 دقـیـقـه پیـش