حسـیـن زاده : مـتـاسـفـانـه بـدشـانـس بـودیـم و مـوقـعیـتـهـایـمـان گل نـشـد/ خیـلـی بـی دقـت بـازی کـردیـم

26
صـحبـت هـای امـیـرحسـیـن حسـیـن زاده بـازیـکـن تـیـم مـلـی امـیـد ایـران بـعد از پیـروزی مـقـابـل امـیـد چـیـن و عدم کـسـب سـهـمـیـه الـمـپیـک 2020

آخریـن ویـدیـوهـا

بـکـش و خوشـگلـم کـن

26 دقـیـقـه پیـش

دقـت گربـه

26 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه سـه کـوهـه

26 دقـیـقـه پیـش

حوادث رانـنـدگی پارت ۱

26 دقـیـقـه پیـش

پرواز ۶۵۵

26 دقـیـقـه پیـش

غمـگیـن /مـرگ

27 دقـیـقـه پیـش

بـریـم اسـتـادیـوم؟

27 دقـیـقـه پیـش

لـالـیـگای اسـپانـیـا

27 دقـیـقـه پیـش