طاهـرخانـی : هـمـه چـیـز در مـورد چـیـن را مـیـدانـسـتـیـم فـقـط ضـربـهـهـایـمـان گل نـمـیـشـد

5
صـحبـت هـای شـاهـیـن طاهـرخانـی بـازیـکـن تـیـم مـلـی امـیـد ایـران بـعد از پیـروزی مـقـابـل امـیـد چـیـن و عدم کـسـب سـهـمـیـه الـمـپیـک 2020

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل