کـرنـومـتـر؛ از حذف امـیـد ایـران تـا مـعمـای مـربـیـگری تـیـم مـلـی فـوتـبـال

5
تـیـم مـلـی فـوتـبـال امـیـد ایـران بـا وجود بـرتـری مـقـابـل چـیـن، بـه علـت تـفـاضـل گل کـم تـر از صـعود بـه مـرحلـه بـعد انـتـخابـی الـمـپیـک بـازمـانـد تـا رویـای رسـیـدن بـه مـسـابـقـات الـمـپیـک 48 سـالـه شـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

1 روز قـبـل

EA SPORTS UFC

1 روز قـبـل