کـود کـرم خاکـی اصـلـاح کـنـنـده خاک شـور ایـران

58
کـود کـرم خاکـی یـا ورمـی کـمـپوسـت اصـلـاح کـنـنـده خاک ایـران مـی بـاشـد خاک و اب کـشـاورزی ایـران بـه علـت مـصـرف کـود شـیـمـیـایـی الـوده و شـور شـده اسـت 09128727292 kod.blogfa.com

آخریـن ویـدیـوهـا

رضـا بـهـرام لـطف

9 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـس جایـرو گرلـوس

29 دقـیـقـه پیـش

اوسـی گیـمـرم

29 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت33

29 دقـیـقـه پیـش