کـم کـردن کـیـلـومـتـر 206

7
## اصـلـاح کـیـلـومـتـر انـواع خودروهـای 206 فـرانـسـوی و ایـرانـیـدر ایـن خودرو در مـدل فـرانـسـوی در سـه قـسـمـت ذخیـره مـی گردد. ایـن قـسـمـتـهـا شـامـل ایـسـیـو پشـت آمـپر و bsi مـیـبـاشـد. و بـایـسـتـی از ایـن سـه قـسـمـت حتـمـا مـقـدار کـیـلـومـتـر کـم گردد تـا در دیـاگ مـیـزان کـیـلـومـتـر بـا پشـت آمـپر یـک مـیـزان بـاشـد.در مـدل ایـرانـی کـه عمـومـا بـعد از سـال 92 سـاختـه شـدنـد. از سـیـسـتـمـهـای بـرق مـختـلـف مـعروف بـه مـالـتـی پلـکـس اسـتـفـاده شـده اسـت و مـطابـق مـدل فـرانـسـوی از سـه قـسـمـت بـایـسـتـی کـی

آخریـن ویـدیـوهـا

اولـیـن قـرار1150

13 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم هـلـوگرام

13 دقـیـقـه پیـش

اهـنـگی مـانـدگار1259

13 دقـیـقـه پیـش

Besiege Gameplay Trailer tehrancdshop.com

13 دقـیـقـه پیـش