سـاخت کـوادکـوپتـر بـا لـگو

12
مـوتـورهـا پروانـه هـا و قـاب از لـگو سـاختـه شـده انـد. قـطعات غیـر لـگو عبـارتـنـد از بـاتـری گیـرنـده رادیـویـی و کـنـتـرل کـنـنـده پرواز.مـشـخصـات کـوادکـوپتـر :مـوتـورهـا (4 بـرابـر): لـگو مـوتـور L [88003-1]پره هـای پروانـه (8x): پروانـه لـگو 1 تـیـغه 14L [89509]چـرخ دنـده: 1: 1.67 دنـده بـرای هـر روتـورقـاب: لـیـفـت لـامـپ هـا و سـایـر قـطعات لـگو (بـه لـیـسـت اجزا نـگاه کـنـیـد)کـنـتـرل کـنـنـده پرواز: Matek F411-miniمـدار درایـور مـوتـور (4 بـرابـر): MOSFET IRLR2905 + دی

آخریـن ویـدیـوهـا

اولـیـن قـرار1150

11 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم هـلـوگرام

11 دقـیـقـه پیـش

اهـنـگی مـانـدگار1259

11 دقـیـقـه پیـش

Besiege Gameplay Trailer tehrancdshop.com

11 دقـیـقـه پیـش