آمـوزشـگاه مـراقـبـت زیـبـایـی درنـای خلـیـج

8
آمـوزش تـاتـو هـاشـور آرایـش دائم صـورت بـا ارائه مـدرک فـنـی و حرفـه ای بـرای ثبـت نـام بـا تـلـفـن ۰۹۳۰۶۶۰۱۸۳۶ ۰۲۱۶۶۲۶۳۴۳۳ خانـم صـبـاحی تـمـاس بـگیـریـد تـهـران مـنـطقـه ۱۸ تـلـگرام dornakhalij@ ایـنـسـتـاگرام dornayekhalin@. بـا ۲۷ سـال سـابـقـه درخشـان خدمـات بـا وقـت قـبـلـی پذیـرفـتـه مـیـشـود

آخریـن ویـدیـوهـا

ریـاضـی نـهـم -فـصـل6

10 ثانـیـه پیـش

چـالـش بـشـرا★

16 ثانـیـه پیـش

چـالـش بـاحال★

18 ثانـیـه پیـش

جعبـه مـرگ یـا kill box

24 ثانـیـه پیـش

مـدافـعیـن حرم

59 ثانـیـه پیـش