فـیـلـمـی تـکـان دهـنـده از سـپهـبـد سـلـیـمـانـی در مـیـدان جنـگ

7
کـلـیـپی تـکـان دهـنـده از واکـنـش سـپهـبـد قـاسـم سـلـیـمـانـی بـه درخواسـت یـکـی از فـرمـانـدهـان در سـوریـه کـه مـیـگفـت: بـه خدا اگر بـری جلـو مـیـزنـن شـمـا را! را در ایـن خبـر مـشـاهـده کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

رضـا بـهـرام لـطف

5 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـس جایـرو گرلـوس

24 دقـیـقـه پیـش

اوسـی گیـمـرم

25 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت33

25 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت 31

25 دقـیـقـه پیـش