مـهـم تـریـن عامـل دیـابـت چـیـسـت؟؟

7
هـشـدار ایـن یـک تـبـلـیـغ نـیـسـت! گوشـی مـوبـایـل دسـت شـمـا ایـنـتـرنـت دارد و مـرورگر و مـیـتـونـیـن در خصـوص ایـن قـارچ و خواص اون جسـتـجو کـنـیـد چـه انـگلـیـسـی چـه فـارسـی! اطلـاعات بـیـشـتـر بـا شـمـاره تـمـاس کـارشـنـاس ارشـد تـیـم تـحقـیـقـاتـی فـردوسـی09365737797

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

ریـاضـی نـهـم -فـصـل6

4 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـشـرا★

4 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـاحال★

4 دقـیـقـه پیـش

جعبـه مـرگ یـا kill box

4 دقـیـقـه پیـش

مـدافـعیـن حرم

4 دقـیـقـه پیـش