دانـلـود فـیـلـم فـراری | فـیـلـم مـعمـایـی | سـیـنـمـایـی خارجی | دوبـلـه فـارسـی

10
جیـم گرنـت وکـیـل زبـردسـت دادگسـتـری، زنـدگی خوب و شـرایـط مـطلـوب کـاری را بـرای خود در آمـریـکـا فـراهـم کـرده اسـت کـه بـا دسـتـگیـری زنـی بـه نـام شـارون سـلـارز اوضـاع بـهـم مـی ریـزد. شـارون سـلـارز اذعان مـی کـنـد کـه 30 سـال قـبـل بـه هـمـراه جیـم گرنـت بـا نـام واقـعی نـیـک اسـلـن و چـنـد نـفـر از اعضـای گروه طرفـدار صـلـح ودرمـن بـه قـصـد دزدی وارد بـانـکـی در مـیـشـیـگان شـدنـد. پس از بـرمـلـاشـدن ایـن مـاجرا نـیـک اسـلـن تـلـاش مـی کـنـد تـا بـی گنـاهـی خود را ثابـت کـنـد ... لـطفـا بـرای

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

ریـاضـی نـهـم -فـصـل6

6 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـشـرا★

6 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـاحال★

6 دقـیـقـه پیـش

جعبـه مـرگ یـا kill box

6 دقـیـقـه پیـش

مـدافـعیـن حرم

6 دقـیـقـه پیـش