دانـلـود فـیـلـم هـنـدی شـاهـدا | سـیـنـمـایـی | دوبـلـه فـارسـی

11
یـک دختـر نـاشـنـوای پاکـسـتـانـی در هـنـد گم مـی شـود و هـیـچ راه بـرگشـتـی پیـش رویـش نـیـسـت. یـک مـرد مـتـعهـد و بـزرگوار بـه خود قـول مـی دهـد تـا او را بـه سـرزمـیـن مـادری اش نـزد خانـواده اش بـرگردانـد ... لـطفـا بـرای حمـایـت از مـا لـایـک کـنـیـد...و بـا لـایـک هـاتـون بـه مـا انـگیـزه بـدهـیـد...

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

ریـاضـی نـهـم -فـصـل6

7 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـشـرا★

7 دقـیـقـه پیـش

چـالـش بـاحال★

7 دقـیـقـه پیـش

جعبـه مـرگ یـا kill box

7 دقـیـقـه پیـش

مـدافـعیـن حرم

8 دقـیـقـه پیـش