تـورم بـعد از جراحی لـابـیـاپلـاسـتـی

17
دکـتـر سـیـده سـعیـده اسـدی جراح و مـتـخصـص زنـان و زایـمـان، بـا اسـتـفـاده از روش هـای تـشـخیـصـی و درمـانـی مـجهـز بـه بـررسـی بـیـمـاری هـا و جراحی هـای زیـبـایـی زنـان مـی پردازد و از بـروز عوارض زیـاد جلـوگیـری مـی کـنـد. جهـت مـشـاوره بـا بـهـتـریـن جراح زیـبـایـی زنـان در تـهـران مـی تـوانـیـد بـا شـمـاره 02176700518 تـمـاس بـگیـریـد یـا مـی تـوانـیـد بـه آدرس سـایـت : http://dr-asadi.ir/ و آدرس ایـنـسـتـاگرام دکـتـر سـعیـده اسـدی https://www.instagram.com/drsaeidehasadi/ مـراج

آخریـن ویـدیـوهـا