تـاثیـر بـازی هـای ویـدئویـی بـر ذهـن انـسـان

73
فـضـای مـجازی یـک تـیـغ دو لـب اسـت، یـک لـبـه آن ارتـقـای سـطح فـکـر، فـرهـنـگ و دسـتـیـابـی سـریـع بـه اطلـاعات و ارتـبـاطات مـوثر در هـمـه زمـیـنـه هـا اسـت. سـوی دیـگر ایـن تـیـغ، آسـیـب هـای بـی شـمـاری در حوزه هـای فـردی، خانـوادگی، اجتـمـاعی، سـبـک زنـدگی و فـرهـنـگ عمـومـی نـهـفـتـه اسـت. #شـمـیـم_نـرم افـزار_دانـش#مـوسـسـه_فـرهـنـگی _دیـجیـتـالـی#فـضـای_مـجازی#نـاشـر_دیـجیـتـال_بـرخطshswco

آخریـن ویـدیـوهـا

بـافـت عروسـک شـیـر

10 دقـیـقـه پیـش

خبـر خیـلـی بـد

20 دقـیـقـه پیـش

دختـر خالـه

20 دقـیـقـه پیـش