دکـتـر ایـمـان قـطب مـبـحث کـنـتـرل خشـم در زوجیـن قـسـمـت چـهـاردهـم انـدیـشـه ورفـتـار

58
ایـن ویـدیـو از سـری ویـدیـو هـای آمـوزشـی کـنـتـرل خشـم در زوجیـن اسـت کـه در آن دکـتـر ایـمـان قـطب روانـشـنـاس و زوج درمـانـگر مـرکـز مـشـاوره انـدیـشـه و رفـتـار بـه مـوضـوع عصـبـانـیـت و علـل آن در بـیـن زوجیـن و راهـکـار هـای کـاهـش و کـنـتـرل آن مـیـپردازد

آخریـن ویـدیـوهـا

Juma

9 دقـیـقـه پیـش

اهـنـگ devils son

10 دقـیـقـه پیـش

شـیـریـنـی مـانـدگار

12 دقـیـقـه پیـش