کـسـانـی کـه بـه بـورس مـیـآیـنـد، نـگاه مـیـان مـدت داشـتـه بـاشـنـد

48
عضـو اتـاق بـازرگانـی ایـران گفـت: هـفـتـه گذشـتـه کـه بـازار سـرمـایـه در مـوقـعیـت خوبـی قـرار نـداشـت، سـازمـان بـورس دامـنـه نـوسـان را فـورا بـه ۲ درصـد مـحدود کـرد. کـسـانـی کـه بـه بـورس مـی آیـنـد، نـگاه مـیـان مـدت داشـتـه بـاشـنـد، نـه آنـی. سـهـامـداران سـبـد بـخرنـد تـا از ریـسـک هـا مـتـضـرر نـشـونـد

آخریـن ویـدیـوهـا

رضـا بـهـرام لـطف

13 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـس جایـرو گرلـوس

33 دقـیـقـه پیـش