آپارتـمـان بـرای فـروش 232 مـتـری فـرمـانـیـه غربـی

12
هـلـدیـنـگ سـفـیـر کـامـرانـیـه حمـیـد 09123978750فـرمـانـیـه غربـی لـوکـیـشـن آرام و دنـج دسـتـرسـی بـسـیـار آسـان لـابـی شـیـکـسـرایـداری مـقـیـمـروف گاردن 2 لـایـن آسـانـسـور7 طبـقـهـطبـقـه 5 ویـو ابـدی بـا نـور مـسـتـقـیـم و عالـی232 مـتـر پلـان مـهـنـدسـی 3 خواب مـسـتـر10 مـتـر تـراس قـابـل چـیـدمـان 2 پارکـیـنـگ سـنـدی نـوسـاز و کـلـیـد نـخوردهـقـیـمـت مـتـری 35 مـیـلـیـون تـومـان 100 درصـد فـروشـنـدهـهـلـدیـنـگ سـفـیـر کـامـرانـیـه حمـیـد09123978750

آخریـن ویـدیـوهـا

رضـا بـهـرام لـطف

23 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـس جایـرو گرلـوس

42 دقـیـقـه پیـش