پکـیـنـگ مـدیـا بـرج خنـک کـنـنـده

199
پکـیـنـگ مـدیـا بـرج خنـک کـنـنـده یـکـی از قـطعات اصـلـی در بـرج خنـک کـاری مـیـبـاشـد کـه بـا ایـجاد سـطح مـقـطع بـیـشـتـر بـاعث کـاهـش زودتـر دمـای آب در بـرج خنـک کـنـنـده مـیـشـود.شـرکـت دمـا گسـتـر بـا افـتـخار یـکـی از بـزرگتـریـن تـولـیـدکـنـنـدگان بـرج خنـک کـنـنـده و قـطعات جانـبـی آن مـیـبـاشـد.بـرای اطلـاعات بـیـشـتـر مـی تـوانـیـد بـه سـایـت دمـاگسـتـر بـه آدرس dama-goostar.ir مـراجعه نـمـایـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

هـمـگنـاه قـسـمـت5

15 دقـیـقـه پیـش

Ninja Ranger

15 دقـیـقـه پیـش

کـامـیـون-قـسـمـت9

16 دقـیـقـه پیـش

کـامـیـون-قـسـمـت8

16 دقـیـقـه پیـش

کـامـیـون -قـسـمـت7

16 دقـیـقـه پیـش

| دوپیـنـگ قـسـمـت ۱۲

16 دقـیـقـه پیـش

دوپیـنـگ قـسـمـت ۱۱

16 دقـیـقـه پیـش

دوپیـنـگ قـسـمـت ۱۰

16 دقـیـقـه پیـش

دوپیـنـگ قـسـمـت ۹

16 دقـیـقـه پیـش

ادکـلـن الـگانـزا

20 دقـیـقـه پیـش