انـیـمـیـشـن مـسـتـربـیـن فـصـل اول قـسـمـت هـفـدهـم

11
خلـاصـه داسـتـان: انـیـمـیـشـنـی زیـبـا و جذاب بـا الـهـام از یـکـی از مـحبـوب تـریـن و مـشـهـور تـریـن کـمـدیـن هـای دنـیـا بـه نـام مـسـتـربـیـن کـه بـا حرکـات و صـداهـای عجیـب تـوجه بـیـنـنـدگان را جلـب مـی کـنـد و طنـز مـتـفـاوتـی را ارائه مـی کـنـد...

آخریـن ویـدیـوهـا

قـسـمـت ۷ - شـب اول

28 دقـیـقـه پیـش

v live جکـسـون وانـگ

29 دقـیـقـه پیـش

تـمـدن جیـرفـت

3 سـاعت پیـش

کـلـیـپ غمـیـگن

3 سـاعت پیـش