انـیـمـیـشـن مـسـتـربـیـن فـصـل اول قـسـمـت هـجدهـم

10
خلـاصـه داسـتـان: انـیـمـیـشـنـی زیـبـا و جذاب بـا الـهـام از یـکـی از مـحبـوب تـریـن و مـشـهـور تـریـن کـمـدیـن هـای دنـیـا بـه نـام مـسـتـربـیـن کـه بـا حرکـات و صـداهـای عجیـب تـوجه بـیـنـنـدگان را جلـب مـی کـنـد و طنـز مـتـفـاوتـی را ارائه مـی کـنـد....

آخریـن ویـدیـوهـا

چـگونـه غرق نـشـویـم؟

2 دقـیـقـه پیـش

رقـص حالـای

2 دقـیـقـه پیـش

امـام عصـر

3 دقـیـقـه پیـش

داروخانـه مـفـتـی

3 دقـیـقـه پیـش

تـیـزر اسـنـپ لـوگو

21 دقـیـقـه پیـش

سـاخت مـسـتـنـد

21 دقـیـقـه پیـش

گلـهـاي پالـونيا

22 دقـیـقـه پیـش

سـیـل در خراسـان رضـوی

22 دقـیـقـه پیـش