قـطع آب بـرخی مـنـاطق تـهـران

7
شـبـکـه خبـر - 7 اسـفـنـد 98 - 22:15| آب بـرخی مـنـاطق تـهـران قـطع شـده اسـت. چـون مـوضـوع مـهـمـی اسـت از آقـای صـالـحی مـدیـرعامـل شـرکـت تأمـیـن و تـصـفـیـه آبـهـای تـهـران پیـگیـری مـی شـویـم دلـیـل قـطعی آب چـه بـوده و کـی وصـل خواهـد شـد؟

آخریـن ویـدیـوهـا

قـسـمـت ۷ - شـب اول

34 دقـیـقـه پیـش

v live جکـسـون وانـگ

35 دقـیـقـه پیـش

تـمـدن جیـرفـت

3 سـاعت پیـش