عمـلـیـات نـظامـی روسـیـه علـیـه اکـرایـن

9
مـیـشـن در بـازی آرمـا 3 انـجام گرفـتـه اسـتـبـنـا بـر داسـتـان واقـعی حمـلـه نـیـروهـای روسـی علـیـه شـبـه جزیـره کـریـمـه

آخریـن ویـدیـوهـا

قـسـمـت ۷ - شـب اول

40 دقـیـقـه پیـش

v live جکـسـون وانـگ

40 دقـیـقـه پیـش

تـمـدن جیـرفـت

3 سـاعت پیـش