صـحبـت هـای قـالـیـبـاف بـه مـردم پس از پیـروزی در انـتـخابـات مـجلـس

11
پیـام و صـحبـت هـای قـالـیـبـاف بـه مـردم پس از پیـروزی در انـتـخابـات مـجلـس در پی اعلـام نـتـایـج

آخریـن ویـدیـوهـا

قـسـمـت ۷ - شـب اول

43 دقـیـقـه پیـش

v live جکـسـون وانـگ

44 دقـیـقـه پیـش

تـمـدن جیـرفـت

3 سـاعت پیـش