لـحظاتـی پس از ایـنـکـه بـرق اسـتـودیـو وسـط بـرنـامـه زنـده قـطع شـد

11
حدود ۱۰ دقـیـقـه از بـرنـامـه صـبـحگاهـی درانـتـهـای الـونـد شـبـکـه ۲ نـگذشـتـه بـود کـه بـرق اسـتـودیـو حدود ۳۰ دقـیـقـه قـطع شـد و بـرق هـای اضـطراری هـم نـتـوانـسـت ایـن مـشـکـل را حل کـنـد. ایـن ویـدیـو چـنـد دقـیـقـه از هـمـیـن لـحظات بـی بـرقـی اسـت کـه بـچـه هـای گروه، پرانـرژی خود را بـرای ادامـه بـرنـامـه آمـاده مـی کـردنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

قـسـمـت ۷ - شـب اول

47 دقـیـقـه پیـش

v live جکـسـون وانـگ

47 دقـیـقـه پیـش

تـمـدن جیـرفـت

3 سـاعت پیـش