گاف نـاشـیـانـه مـنـوتـو بـرای تـخریـب مـراجع / رسـانـه پوچ انـدیـش

15
گاف نـاشـیـانـهـمـن وتـوبـرای تـخریـب مـراجع؛ وقـتـی ایـن شـبـکـه ضـدانـقـلـاب حتـی نـمـی دانـد آیـت الـلـه بـهـجت ۱۰ سـال اسـت کـه فـوت کـرده! شـبـکـه ضـدانـقـلـابـمـن وتـودر راسـتـای بـی اعتـبـار کـردن و تـمـسـخر مـراجع تـقـلـیـد ایـنـبـار در دروغی شـاخدار بـه بـیـان نـقـل قـولـی از آیـت الـلـه بـهـجت درخصـوص رفـع کـرونـا پرداخت! ▪️ایـن درحالـی اسـت کـه آیـت الـلـه بـهـجت قـریـب بـه ۱۰ سـال اسـت کـه دار فـانـی را وداع گفـتـه.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـبـقـرار

18 دقـیـقـه پیـش

لـاسـتـیـک مـدرن

27 دقـیـقـه پیـش